Виховна проблема педагога-організатора:

«Виховання в учнів загальнолюдських цінностей та підготовка їх до життя»

І. Вступ

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2018-2019 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічним працівникам необхідно керуватися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 навчальному роціта здійснювативиховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Протягом 2018-2019 навчального року необхідно підвищити рівень національного і патріотичного виховання та превентивної роботи.

Педагоги і психологи можуть зробити багато для того, щоб заспокоїти учнів і допомогти їм адекватно ставитися до подій. Постійний контакт із вчителями та друзями допоможе дітям відновити відчуття безпеки. У такі часи відданість, співчуття та навички вчителя стають особливо важливими та потрібними.

Не завжди доречно радити дітям " забути про це".Дорослим необхідно бути завжди готовими до діалогу зі своїми учнями -вони повинні відчувати, що вчителі готові їх вислухати, допомогти проаналізувати відчуття та досвід.

Взаємна підтримка ровес­ників в цій ситуації також важлива.Слід викликати в учнів,особливо на рівні початкової школи, довіру до того, щопокликання педагогів-перетворити школу на безпечне для дітей середовище,що їхні батьки чи опікуни зроблять усе можливе, щоб вони почувалися у безпеці.

Також важливо підтримувати учнів у формуванні позитивних методів подолання стресу та страху,допомагати їм обрати оптимальні стратегії для тієїчи іншої ситуації. Першочергово необхідно з'ясувати, які саме методи і стратегії раніше допомагали їм долати страхи чи інші негативні емоції.

В навчальному закладі украй важливу роль відіграє мікроклімат у колективі.Педагоги мають бутиспокійні й виважені. У цьому їм допоможуть звичайні розмови: обговорення домашнього завдан­ня і т.п.. При цьому необхідно уникати додаткового тиску на дітей. Будь-яка поведінка, що може зашко­дити чи відволікати їх, є неприпустимою.

Враховуючи велику кількість загиблих, варто оголошувати хвилину мовчання, наприклад, на початку уроку і пояснювати дітям, що так вшановуються загиблі й постраждалі.

Особливу увагу педагогічні працівники повинні приділяти також власному самопочуттю: не забувати піклуватися провласне емоційне та фізичне здоров'я. Діти, які бачать довкола себе впевнених, спокій­них та бадьорих дорослих, швид­ше повертаються до норми.

Важливим є формування просоціальної поведінки підлітків.Підвищена чутливість до подій, що відбуваються - єпередумовою формування просоціальної поведінки, що своєю чергою здійснюється шляхом впливів між вихованням у сім`ї та взаємодією учня у школі.Результат внутрішньої діяльності дитини над власними переживаннями та певна реакція на покарання чи похвалу допомагають сформувати основи просоціальної поведінки. Її форми різноманітні: від простої люб'язності до серйозної благодійної допомоги, яку надає людина іншим людям.

Необхіднопосилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв Українського народу.

Необхідно планувати виховну роботу так, щоб допомогти дитині визначити, чим саме її сім'я, школа, вулиця, місто найкращі. Чому наша країна нам дорога. Давати дітям необхідно таку інформацію, що її діти здатні зрозуміти і обговорити зі своїми друзями.

Основним документому сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 .

Зусилляпедагогічного колективу в 2018-2019 навчальному роцімають бути спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Крім того, під час організації навчально-виховного процесу необхідно дотримуватись приписів наказу Міністерства від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Під час проведення виховних заходів з молоддю доцільно використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадженнясистеми підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належногосімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого,сімейного життя.

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості,оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Метоювиховання є становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявити національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, особистісних новоутворень школярів, що передбачає вибір доцільного змісту, форм і методів та відповідних виховних технологій;

- закріплення широких соціальних мотивів громадянського обов’язку, необхідності приносити користь своїй державі;

- врахування соціальних мотивів, які стають більш диференційовані і дійові за рахунок розширення контактів школярів з ровесниками і вчителями;

- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

- формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- забезпечення соціального захисту вихованців, їх психічного і фізичного здоров’я, вироблення спільно з учителями-предметниками, батьками оптимального режиму життя й організації навчання, створення сприятливого мікроклімату спілкування у класному колективі;

- залучення до здійснення виховного процесу батьків, організація сімейно-родинного виховання;

-спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушень.

Циклограма роботи

педагога – організатора

Циклограма роботи педагога-організатора коригується згідно з функціональними обов’язками, планом виховної роботи, календарем знаменних і пам’ятних дат.

ЩОДЕННО

 • Самоосвіта. Поповнення портфоліо новими методичними матеріалами;
 • Моніторинг відвідування учнями школи;
 • Робота з учнями, що входять до активу дитячих організацій та учнівського самоврядування.

ЩОТИЖНЕВО

 • Планування роботи на тиждень;
 • Надання допомоги класним керівникам в організації та проведенні позакласних заходів.
 • Організація та проведення загальношкільних заходів

ЩОМІСЯЧНО

 • Уточнення плану роботи на місяць;
 • Засідання активу учнівського самоврядування

РАЗ НА СЕМЕСТР

 • Організація дозвілля учнів в канікулярний період;
 • Уточнення плану роботи;
 • Участь в педагогічних радах;
 • Участь у загальношкільних батьківських зборах.

Ж О В Т Е Н Ь

 • Допомога класним керівникам в організації класного самоврядування;
 • Організація роботи учнівського самоврядування (вибори активу);
 • Планування роботи учнівського самоврядування;
 • Засідання учнівського активу;
 • Організація та проведення заходів до Дня захисника України;
 • Залучення дітей до роботи гуртків, секцій, позашкільних установ та шкіл мистецтв;
 • Організація дозвілля учнів у канікулярний період.

Л И С Т О П А Д

 • Залучення дітей, що потребують посиленої уваги з боку педколективу до роботи шкільних гуртків;
 • Організація та проведення заходів до Дня вшанування пам’яті загиблих під час голодомору.

Г Р У Д Е Н Ь

 • Підведення підсумків роботи учнівського самоврядування за І семестр;
 • Організація та проведення заходів до Дня взаєморозуміння з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД;
 • Аналіз виконання плану виховної роботи за І семестр (спільно з заступником директора).
 • Організація та проведення заходів до Дня Збройних сил України;
 • Організація та проведення заходів до Андріївських вечорниць;
 • Організація та проведення новорічних свят.
 • Організація дозвілля школярів у канікулярний період.

С І Ч Е Н Ь

 • Коригування плану роботи на ІІ семестр;
 • Надання допомоги органам учнівського самоврядування у коригуванні планів роботи на ІІ семестр.

Л Ю Т И Й

 • Загальношкільна учнівська конференція.

Б Е Р Е З Е Н Ь

 • Організація та проведення заходів до Міжнародного жіночого дня (8 березня);
 • Організація дозвілля учнів у канікулярний період;
 • Організація та проведення заходів до Шевченківських днів.

К В І Т Е Н Ь

 • Організація заходів до Дня Перемоги.

Т Р А В Е Н Ь

 • Організація та проведення заходів до Дня Перемоги;
 • Підсумкова загально шкільна учнівська конференція;
 • Підведення підсумків роботи учнівського самоврядування;
 • Організація та проведення свята останнього дзвоника;
 • Самоаналіз роботи за минулий навчальний рік;
 • Складання плану виховної роботи на наступний навчальний рік (спільно з заступником директора);
 • Підготовка матеріалів, щодо дозвілля дітей у пришкільному таборі.

Ч Е Р В Е Н Ь

 • Організація та проведення випускного балу;
 • Організація дозвілля учнів у пришкільному таборі.

Календар пам’ятних дат

ОСІНЬ

Вересень

1.09День знань.
8.09Міжнародний день грамотності.
12.09День фізичної культури і спорту.
День українського кіно.
21.09Міжнародний день миру.
22.09День партизанської слави.
26.09Європейський день мов.
27.09День туризму.
30.09Всеукраїнський день бібліотек.

Жовтень

1.10Міжнародний день музики.
4.10День працівників освіти.
5.10Міжнародний день учителів.
14.10Покрова Пресвятої Богородиці.
День українського козацтва.
15.10Міжнародний день демократії.
24.10День Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Листопад

9.11День української писемності та мови.
День Преподобного Нестора Літописця.
15.11День працівників сільського господарства.
16.11Міжнародний день толерантності.
17.11День студента.
22.11День Гідності та Свободи.
28.11День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

ЗИМА

Грудень

1.12Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
6.12День Збройних Сил України.
10.12День прав людини.
14.12День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
19.12День Святителя і Чудотворця Миколая.

Січень

1.01Новорічне свято.Всесвітній день Миру. Проголошено папою Павлом VI, відзначається з 1968 року.
6.01−Свят вечір. Багата кутя.
19.01.Богоявлення Господнє. Водохреще.
22.01День Соборності України.

Лютий

14.02День Святого Валентина.
15.02Стрітення Господнє.
21.02Міжнародний день рідної мови.

ВЕСНА

Березень

8.03Міжнародний жіночий день.
Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир ООН.
9.03День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), геніального українського поета і художника, просвітителя, академіка Академії мистецтв, члена таємної політичної організації Кирило-Мефодіївське братство (1846), автора елементарного підручника з грамоти для початкових і недільних шкіл „Букварь Южнорусский”, славнозвісного „Кобзаря”, що ознаменував новий етап в історії української літератури і мови, повістей.Велику роль відіграв просвітитель у створенні та організації роботи недільних шкіл в Україні.
21.03Всесвітній день поезії.
23.03Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.
27.03Міжнародний день театру.

Квітень

1.04Міжнародний день птахів.
2.04Міжнародний день дитячої книги (відзначається в день народження Г.-Х. Андерсена (1805−1875), датського казкаря).
7.04Всесвітній день здоров’я.
12.04Всесвітній день авіації і космонавтики.
День працівників ракетно-космічної галузі України.
18.04День довкілля.
День пам’яток історії та культури.
22.04Всесвітній день Землі.
23.04Всесвітній день книги і авторського права.
26.04День Чорнобильської трагедії.
Травень

3.05День Сонця.
9.05День Перемоги.
10.05День матері.
15.05Міжнародний день сім’ї
16.05День науки.
День Європи.
18.05Міжнародний день музеїв.
24.05День Рівноапостольних Кирила і Мефодія, вчителів слов’янських.
День слов’янської писемності і культури.
29.05Міжнародний день миротворців ООН.
31.05Всесвітній день без тютюну.

ЛІТО

Червень

1 – Міжнародний день захисту дітей

5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища

22 – День скорботи й вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни в Україні

Остання неділя червня – День молоді

28 – День Конституції України

Серпень

23 – День прапора

24 – День Незалежності

27 – Річниця з дня народження І.Франка


ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ за Програмою «Основні орієнтири виховання»

Організаційна робота Ціннісне ставлення до себе

Мета:Забезпечення повноцінного фізичного розвитку вихованців, охорона та зміцнення їхнього здоров’я. Прищеплення нормального здорового способу життя.

Мета:виховання моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості) здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

№з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальні
Провести вибори міністрів учнівського самоврядування школи.До 20.10.педагог-організатор
Організувати роботу членів учнівського самоврядування.Протягом навчального рокупедагог-організатор
Організувати роботу учнів щодо естетичного оформлення класних кімнат, школи, території. З цією метою:
 • налагодити підтримання учнями належного санітарного стану класних кімнат, школи;
 • обговорити з учнями майбутні зміни в оформленні кабінетів;
 • провести конкурси на краще збереження підручників, кращий зошит, щоденник.
Протягом навчального рокупедагог-організатор, класні керівники
Залучити дітей до участі в гуртках, які працюють в школі; створити умови для змістовного відпочинку і дозвілля дітей.Протягом навчального рокупедагог-організатор, класні керівники, керівники гуртків
Реставрація та доповнення стендів школи.Протягом рокупедагог-організатор, класні керівники
Щомісяця проводити робочі лінійки на яких підводити підсумки:- Кращий санітарний стан класних приміщень- Зовнішній вигляд учнівПротягом рокупедагог-організатор
Враховуючи традиції школи розробляти необхідні методичні рекомендації, сценарії, конкретні творчі справи учнівського колективу.Постійнопедагог-організатор

Ціннісне ставлення до праці

Мета:Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря. Підготовка до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. Формування навичок колективної трудової діяльності; позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації.

№з/пЗміст роботиПланвиховної роботипедагога – організатораОсокорівської ЗОШ І-ІІІ ступенівна 2018-2019 н.р.Олійник Наталії ЛеонідівниТермін виконанняВідповідальні
Організувати і провести бесідищодо шкідливого впливу на організм школяра тютюну, наркотиків і алкоголюПротягом навчального рокупедагог-організатор, медична сестра,класні керівники.
Бесіди з учнями «Чистота –запорука здоров’я»Листопадкласні керівники
Забеспечити дотримання учнями правил особистої гігієни, підтримання порядку на своєму робочому місці, у класіПротягом навчального рокупедагог-організатор, медична сестра,класні керівники
Організувати конкурс на кращий малюнок на тему: «Безпека дорожнього руху»Листопадпедагог-організатор
Бесіда «Бережливе ставленнядо шкільного майна».Жовтеньпедагог-організатор,класні керівники
Бесіда «Про шкідливість куріння»Листопадкласні керівники
Організація учнів до бесіди з медичною сестрою «Як запобігти захворюванням ОРЗ, грип».Листопадпедагог-організатор, медична сестра,класні керівники
Для реалізації державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» провестиІнформаційну лінійку: до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Зупинемо СНІД, поки він не зупинив нас»Груденьпедагог-організатор
Проведення анкетування серед учнів 9 класів на тему: «Перевір свої знання про СНІД».Груденьпедагог-організатор
Урок здоров’я «Правда про куріння».Січеньпедагог-організатор
Бесіда «Подорож до країни Здоров’я».Березеньпедагог-організатор,класні керівники
Година здоров’я «Твоє майбутнє в твоїх руках».Травеньпедагог-організатор,класні керівники
Міжнародний день захисту дітейЧервеньпедагог-організатор,класні керівники

Ціннісне ставлення до природи

Мета:Формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою. Прищеплювати бажання берегти і примножувати оточуючу красу.

№з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальні
1.Виховувати в школярів повагу до родини, роду, родинних свят та обрядів.Протягом рокупедагог-організатор,класні керівники
2.Забезпечити виконання учнями Статуту школи і Правил поведінки для учнів.Протягом навчального рокупедагог-організатор, класні керівники
3.Організація роботи до акції «Вчитель не повинен бути самотнім».Жовтеньпедагог-організатор
4.Міжнародний день толерантностіЛистопадпедагог-організатор,класні керівники
5.Міжнародний день прав людиниГруденьпедагог-організатор,класні керівники
6.До Всесвітнього дня волонтерів акція «Допоможи людині похилого віку!»Груденьпедагог-організатор, класні керівники
7.День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕСГруденьпедагог-організатор,класні керівники
8.Міжнародний день обіймівСіченьпедагог-організатор,класні керівники
9.Міжнародний день пам'яті жертв ГолокостуСіченьпедагог-організатор,класні керівники
10.День пам'яті героїв Крут (1918)Січеньпедагог-організатор,вчитель історії
11.День Святого Валентина. День закоханих.Лютийпедагог-організатор
12.Загальношкільне свято«8 Березня»Березеньпедагог-організатор
13.Народні традиції та обряди «Магія Великодня»Квітеньпедагог-організатор
14.Всесвітній день сміхуКвітеньпедагог-організатор,класні керівники
15.Всесвітній день здоров'яКвітеньпедагог-організатор, вчиель фізичного виховання,класні керівники
16.Міжнародний день пам'яті Чорнобильської Катастрофи (1986)Квітеньпедагог-організатор, кл. керівники
17.Всесвітній день без тютюнуТравеньпедагог-організаторкл. керівники
18.День матері. Міжнародний день сім'ї.Травеньпедагог-організатор
19.День пам'яті та примиренняТравеньпедагог-організатор, класні керівники
20.Свято «Прощавай Букварику»Травеньпедагог-організатор

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Мета:Забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості. Виховання здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;Організація змістовного дозвілля вихованців.

№з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальні
1.Анкетування «Що нам заважає вчитися?»Жовтеньпедагог-організатор, класні керівники
2.Трудова акція «Допоможи пернатим друзям»Жовтеньпедагог-організатор,класні керівники
3.День працівників сільського господарстваЛистопадпедагог-організатор, класнікерівники
4.Конкурс новорічних газет «З Новим роком, любі друзі!»Груденьпедагог-організатор,класні керівники
5.Урок–презентація «Всі професії потрібні, всі професії важливі».Січеньпедагог-організатор
6.Акція «Подарунок власними руками»Березеньпедагог-організатор

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Мета:Виховання почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв; моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; шанобливого ставлення до державної символіки.

№з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальні
1.Операція озеленення класів«Створи собі красу і затишок»Листопадпедагог-організатор, класні керівники
2.Допомога зимуючим птахам–екологічна операція «Встанови годівничку».Груденьпедагог-організатор, класні керівники
3.Залучити учнів до практичної діяльності, догляду за зеленими насадженнями в класі, роботи на навчально-дослідній ділянці.Протягом навчального рокупедагог-організатор, класні керівники
4.Конкурс малюнків «Бережіть і творіть красу земну» до Дня Землі.Квітеньпедагог-організатор, класні керівники
5.Міжнародний День без палінняТравеньпедагог-організатор
Кiлькiсть
№з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальні
1.Святкова програма до Дня працівників освітиВересеньпедагог-організатор
2.Святкова лінійка «По стежині з краю в край ходить святий Миколай»Груденьпедагог – організатор
3.Андріївські вечорниці.Груденьпедагог-організатор
4.Новорічні ранки для учнівГруденьпедагог-організатор, класні керівники
5.Святкові вітання «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я».Груденьпедагог-організатор, класні керівники
6.День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), геніального українського поета і художника, просвітителя.Березеньпедагог-організатор
7.Вечір до Дня святого Валентина «Цей прекрасний дар кохання».Лютийпедагог-організатор
8.Свято Останнього дзвоника«До зустрічі, рідна школо!»Травеньпедагог-організатор
9.Випускний вечір «Ми залишаєм школу іншим».Травеньпедагог-організатор
Кiлькiсть переглядiв: 186

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.